• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Bộ luật lao động 1994

Chương VI - Tiền lương

Thông tin đang được cập nhật

Chương V - Thỏa ước lao động tập thể

Điều 44 1- Thoả ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là thoả ước tập thể) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng ...

Chương IV - Hợp đồng lao động

Điều 26 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao ...

Chương III - Học nghề

Điều 20 1- Mọi người có quyền tự do lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp với nhu cầu việc làm của mình. 2- Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của ...

Chương II - Việc làm

Điều 13 Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm. Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có ...

Chương I - Những quy định chung

Chủ Tịch Nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ vào điều 103 và điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào điều 78 của Luật ...