• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Bộ luật lao động 2012

Chương V - Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

Mục 1 ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc 1. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao ...

Chương IV - Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Điều 59. Học nghề và dạy nghề 1. Người lao động được lựa chọn nghề, học nghề tại nơi làm việc phù hợp với nhu cầu việc làm của mình. 2. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động ...

Chương III - Hợp đồng lao động

Mục 1 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 15. Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiệnlàm việc, ...

Chương II - Việc làm

Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm 1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm. 2. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có ...

Chương I - Những quy định chung

QUỐC HỘI ------- Luật số: 10/2012/QH13 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ ...