• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Tin tức

100% công đoàn cơ sở vững mạnh

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá lại hoạt động của Công đoàn ngành xây dựng trong nửa nhiệm kỳ qua (2013-2015) đã nhấn mạnh: Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động của công đoàn ngành nói chung và công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hôi XI công đoàn tỉnh Quảng Trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ Công đoàn ngành đã xây dựng các chương trình hành động sát thực và cụ thế hóa việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn ngành và các CĐCS trực thuộc bằng các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện đối với từng loại hình doanh nghiệp như: Xây dựng kế hoạch về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện nghiêm túc các thỏa ước lao động tập thể; Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm; Kế hoạch hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”; Hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp; Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Nhờ vậy mà qua nửa nhiệm kỳ đã có trên 90% CĐCS hưởng ứng ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua; có 4 đề tài sáng kiến, trong đó có 2 đề tài được cấp bằng lao động sáng tạo; 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ công chức, 75 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động… Đặc biệt là 100% CĐCS trực thuộc công đoàn ngành xây dựng đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó trên 30% đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc; trên 70% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp…Bài viết liên quan