• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Hỏi đáp

Lương cho người học nghề?

câu hỏi :

Tôi được nhận vào làm thợ may cho công ty. Để nâng cao tay nghề, công ty cho tôi đi học nghề sáu tháng và trả lương cho tôi là 65% so với mức lương của công ty. Công ty làm vậy có đúng không?

trả lời :

Về đào tạo nghề, Điều 23 Bộ luật lao động quy định:

1- Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động và đào tạo lại trước khi chuyển người lao động sang làm nghề khác trong doanh nghiệp.

2- Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo thời hạn cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề thì không phải đăng ký và không được thu học phí. Thời gian học nghề, tập nghề được tính vào thâm niên làm việc tại doanh nghiệp. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp thì người học nghề, tập nghề được trả công theo mức do hai bên thoả thuận.

Về mức lương trong thời gian học nghề, Điều 17 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương:

Điều 17. Người học nghề, tập nghề theo khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động, nếu trực tiếp làm ra sản phẩm, thì được trả lương. Mức lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn 70% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của người lao động cùng làm công việc đó.

Trường hợp kéo dài thời gian học nghề, tập nghề so với cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề, thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương theo công việc cho người học nghề, tập nghề.Bài viết liên quan