• Luật lao động
  • Luat lao dong
  • Bộ luật lao động
  • Luật lao động Việt Nam

Hỏi đáp

Quy định về chế độ ăn giữa ca ở công ty nhà nước

Mục III Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty Nhà nước có quy ...

Lương cho người học nghề?

Về đào tạo nghề, Điều 23 Bộ luật lao động quy định: 1- Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động và đào tạo lại trước khi chuyển người lao động sang ...

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn?

Điều 38 và Điều 39 Bộ luật lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động: Điều 38 1- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ...
Trang: 1 2